Słownik pojęć

B

Bazowy harmonogram projektu

Bazowy harmonogram projektu to ogólny widok harmonogramu. Nie są w nim wzięte pod uwagę ryzyka, niepewności i informacje ze śledzenia. Program obsługuje nieograniczoną ilość harmonogramów bazowych. Aktualne harmonogramy bazowe pokazane są w na wykresie Gantta, podpisane są w pasku statusu. Harmonogramy bazowe można tworzyć, usuwać i przywracać. Jest to przydatne narzędzie do analizy strategii łagodzenia. 

C

Czas trwania

Całkowity czas potrzebny na ukończenie zadania lub projektu. Czas trwania może być wprowadzony w dowolnych jednostkach: miesiącach, tygodniach, dniach, godzinach lub minutach w zakładce czasu trwania okna opcji. Czas trwania z użyciem kalendarza jest obliczany jest na podstawie ilości godzin.

D

Data rozpoczęcia

 

Data, kiedy według harmonogramu, ma się rozpocząć zadanie. Data rozpoczęcia wyliczana jest na podstawie poprzedników, następników, ograniczeń, czasu trwania zadań z użyciem obecnego kalendarza.

Data zakończenia

Data, kiedy wedle harmonogramu, zadanie ma się zakończyć. Data zakończenia jest obliczana na podstawie poprzedników, następników, ograniczeń, czasu trwania zadania według obecnego kalendarza

Dochód

Dochód = przychód - koszt. Dochód obliczany jest tylko jeżeli przychód jest zdefiniowany dla co najmniej jednego zadania.

E

Etykieta materiału

Nazwa jednostek materiału (np. tona)

G

Globalny przydział ryzyka

Ryzyko przydzielone globalnie, to wydarzenie stochastyczne, które wpływa na wszystkie zadania lub zasoby w projekcie. Ryzyka globalne przydzielane są w widoku ryzyka globalnego lub w rejestrze ryzyk.

H

Harmonogram

Długość i kolejność zadań w projekcie. W harmonogramie zawarte są zadania wraz z wszelkimi współzależnościami i wiele innych informacji.

J

Jednostki przydziału

Procent czasu lub innych jednostek, które zostały przydzielone do zadania.

K

Kalendarz

Kalendarz to spis dni roboczych i wolnych od pracy. Edytowany jest w oknie zmiany czasu pracy. RiskyProject obsługuje kalendarze projektu, zadań i zasobów. Ilość tworzonych kalendarzy jest nieograniczona.

Kalendarz bazowy

Kalendarz dla projektu i zadań, w którym zasobom przypisane są dni robocze i wolne od pracy. Różni się od kalendarza zasobów tym, że nie określa ich dla pojedynczych zasobów.

Kalendarz projektu

Kalendarz bazowy używany w projekcie. Kalendarz projektu jest używany do harmonogramowania zadań jeżeli kalendarze zadań i zasobów nie zostały zdefiniowane.

Kalendarz zadań

Bazowy kalendarz, który można stosować do pojedynczych zadań aby mieć kontrolę nad harmonogramowaniem, zazwyczaj jest niezależny od kalendarza projektu i przydzielonych kalendarzy zasobów. Domyślne zadania używają kalendarza projektu.

Kalendarz zasobu

Kalendarz, w którym ustalone są dni robocze i wolne dla danego zasobu. Kalendarz zasobu różni się od kalendarza projektu, w którym podane są dni robocze i wolne dla więcej niż jednego zasobu.

Kamień milowy

Punkt odniesienia, ważne wydarzenie w projekcie. Kamienie milowe są stosowane do monitorowania postępów projektu. Kamienie milowe mogą (ale nie muszą) mieć zerowy czas trwania. Jeżeli zadanie ma zerowy czas trwania, jest automatycznie wyświetlane jako kamień milowy.

Kategorie ryzyk

Grupa rodzajów wyniku ryzyka. RiskyProject oblicza wpływ ryzyka i punktację dla każdej kategorii. Przykładowo, jedną z kategorii może być bezpieczeństwo. Może mieć kilka rodzajów wyniku: zmniejszone bezpieczeństwo, kontuzje itd. Ryzyka w jednym rodzaju są szeregowane.

Koszt przewidziany w budżecie

Koszt, który jest powiązany z obecnym harmonogramem projektu.

Koszt, który ustalił się w trakcie trwania zadania lub projektu. RiskyProject automatycznie oblicza koszt rzeczywisty na podstawie danych ze śledzenia. Można go także wprowadzić ręcznie poprzez odznaczenie automatyzacji w opcjach.

Kurtoza

„Gruby ogon”, wysokie prawdopodobieństwo wartości ekstremalnych przedstawione w postaci wybrzuszenia z lewej lub prawej strony wykresu. 

Kwestia krytyczna

Wydarzenie, które już się zmaterializowało. Kwestie krytyczne można zobaczyć w oknie rejestru ryzyk. Ryzyka mogą być zamienione na kwestie krytyczne w oknie informacji o ryzyku w rejestrze ryzyk. Kiedy ryzyko staje się kwestią krytyczną, szansa na zmaterializowanie się ryzyka wynosi 100% dla wszystkich przydziałów. Dla wszystkich wzajemnie wykluczających się alternatyw trzeba ręcznie ustawić 100% prawdopodobieństwo na zmaterializowanie się ryzyka.

L

Lokalny przydział ryzyka

Ryzyko przydzielone lokalnie, to wydarzenie stochastyczne, które jest przydzielone do wybranego zadania lub zasobu. Ryzyka lokalne dla zadań dodawane są w oknie informacji o zadaniu lub w oknie informacji o zasobach dla zasobów. Aby przydzielić ryzyka lokalne dla zadań można także użyć okien widoku ryzyka lokalnego. Okno ryzyka lokalnego znajduje się w szybkim menu (prawy przycisk myszy) wszystkich widoków zadań lub w zakładce projektu menu zadań. Możliwe jest również przydzielenia ryzyka lokalnego z rejestru ryzyk lub widoku globalnego przydziału ryzyka.

Legenda

Legenda pojawia się na dole każdego widoku i zawiera użyteczne informacje na jego temat. Legenda jest domyślnie wyłączona. Można ją włączyć w zakładce widoku w opcjach. Kliknięcie X w oknie legendy wyłącza ją.

M

Macierz ryzyka

Widok macierzy ryzyka przedstawia prawdopodobieństwo do wpływu ryzyka na macierzy. Różne kolory (czerwony, zielony, żółty) przedstawiają różną intensywność ryzyka. Dostępne są różne widoki macierzy dla szans i zagrożeń.

Maksymalna liczba jednostek

Największa ilość jednostek którą wedle harmonogramu ma przydzielone zadanie w danym czasie. Maksymalna liczba jednostek jest widoczna w oknie zasobu. W karcie zasobów można zmieniać pomiędzy poszczególnymi widokami za pomocą menu otwieranego prawym przyciskiem myszy.

Maksymalny czas trwania projektu

Patrz: Termin ostateczny projektu.

Metoda łańcucha zdarzeń

Metoda definiowania i analizowania niepewności powiązana z procesami biznesowymi i technologicznymi. Ta metoda podkreśla znaczenie jakie mają wydarzenia stochastyczne i ryzyka dla niepewności. Pojedyncze zdarzenia mogą uruchomić kolejne, tworząc w ten sposób łańcuch zdarzeń. Metodologia ta jest stosowana w RiskyProject do zarządzania problemami.

Monte Carlo

Metoda matematyczna używana do analizy ryzyka. Symulacje Monte Carlo określają przybliżony rozkład potencjalnych wyników w oparciu o wprowadzone dane probabilistyczne. Każda symulacja jest generowana przez wprowadzanie losowych wartości próby dla każdej zmiennej z jej rozkładu prawdopodobieństwa. Wartości próby używane są następnie do obliczania wyników podanych jako parametry projektu: czas trwania, daty rozpoczęcia/zakończenia, budżet. Następnie proces jest powtarzany dopóki rozkładów jest wystarczająca ilość, żeby analiza była możliwie dokładna. Rozkłady prawdopodobieństwa zależne są od rodzajów liczb jakie chcemy wygenerować.

N

Nadmierna alokacja

Nadmierna alokacja to przydzielenie zbyt dużej ilości pracy niż zasób jest w stanie wykonać w określonym czasie. Nadmiar wyliczony jest poprzez różnicę między liczbą przydzielonych godzin do zasobu a pracą jaką zasób jest w stanie wykonać. Nadmierną alokację można zobaczyć w widoku karty zasobów. W karcie zasobów można zmieniać pomiędzy poszczególnymi widokami za pomocą menu otwieranego prawym przyciskiem myszy.

Najpóźniejszy termin ostateczny

Patrz: Termin ostateczny.

Najwcześniejszy termin ostateczny

Patrz: Termin ostateczny.

Następnik

Zadanie, które nie może się rozpocząć lub zakończyć, jeżeli poprzednie się nie rozpoczęło lub nie zakończyło.

O

Obecny harmonogram

Deterministyczny harmonogram projektu, który jest obecnie aktywny i używany do kalkulacji probabilistycznych. W większości przypadków jest to pierwotny harmonogram importowany z innego oprogramowania do harmonogramowania i zarządzania projektami. Można także wprowadzić plan bazowy, który stworzyło się wcześniej. Patrz też: Bazowy harmonogram projektu.

Odchylenie półstandardowe

Odchylenie półstandardowe jest obliczane w takim sam sposób jak odchylenie standardowe, tylko, że do obliczeń używane są jedynie próbki poniżej średniej. RiskyProject pokazuje odchylenie półstandardowe jako część wyniku symulacji Monte Carlo dla projektów i zadań.

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe pokazuje jak rozproszone są wartości w rozkładzie i równe jest pierwiastkowi wariancji. RiskyProject pokazuje odchylenie standardowe jako część wyniku symulacji Monte Carlo dla projektów i zadań. Odchylenie standardowe może być pokazane także dla danych takich jak koszt, czas trwania i data rozpoczęcia (w oknie informacji o zadaniu, zakładce rozkładów)

Ograniczenie

Ograniczenie, które jest ustalone w dacie rozpoczęcia lub ukończenia zadania. Jeżeli przy wprowadzeniu nowego zadania wprowadzone zostaną parametry takie jak nazwa zadania, czas trwania itd., ale pominięte zostaną daty rozpoczęcia i zakończenia, zadanie rozpocznie i zakończy się tak szybko jak to możliwe. Przy wprowadzeniu daty rozpoczęcia, ograniczenie jest ustalone jako zacznij nie później niż... Przy wprowadzeniu daty zakończenia, ograniczenie jest ustalone jako musi być zakończone w... Ograniczenia można zmieniać w zakładce informacji ogólnych w oknie informacji o zadaniu. Ograniczenia dla dat rozpoczęcia lub zakończenia są oznaczone pomarańczowym tłem.

Okno informacji o zadaniu

Informacje dotyczące danego zadania uporządkowane są w zakładki (informacje ogólne, poprzedniki, zasoby, termin ostateczny itd.). Okno informacji o zadaniu można otworzyć podwójnym kliknięciem na nieedytowalnym polu dotyczącym zadania, na przykład ID zadania. Można je także otworzyć używając szybkiego menu (prawy przycisk myszy) z widoku zadania lub ze ścieżki projekt/zadania z menu.

Okno informacji o zasobie

W tym oknie znajdują się informacje ogólne i o ryzykach dla danego zasobu. Informacje o zasobie można zobaczyć poprzez podwójne kliknięcie myszą na dowolnym nieedytowalnym polu związanym z zasobami. Można jest także otworzyć w szybkim menu (prawy przycisk myszy).

Opóźnienie

Opóźnienie pomiędzy zakończeniem poprzednika a rozpoczęciem następnika. Opóźnienia mogą być probabilistyczne i zdefiniowane są poprzez rozkład statystyczny.

Otwarte ryzyko lub kwestia krytyczna

Ryzyko lub kwestia krytyczna, która jest obecnie otwarta i może wpłynąć na harmonogram projektu. Można przełączyć pomiędzy widokiem otwartych i zamkniętych ryzyk w oknie informacji o ryzyku znajdującym się w rejestrze ryzyk.

P

Pasek Gantta

Element graficzny wykresu Gantta, który pokazuje daty rozpoczęcia, zakończenia i czas trwania zadania.

Pasek przepływu pracy

Pasek przepływu pracy jest umiejscowiony po lewej stronie okna RiskyProject. Pozwala na szybką zmianę pomiędzy widokami. Kolejność widoków w pasku przepływu pracy jest zalecaną kolejnością w przepływie pracy nad zarządzaniem projektem. Pasek może być wyłączony w zakładce widoku w opcjach, w menu widoku lub kliknięciem X na górze. In addition, the Workflow bar can be turned off by clicking the X in the title bar (top of workflow bar).

Percentyl

Wartość od zera do stu, która wskazuje jaki procent rozkładu jest równy lub niższy. Wartość w 95. percentylu jest równa lub większa od 95% innych wartości. RiskyProject pokazuje odchylenie percentyli jako część wyników symulacji Monte Carlo. Zapis P95 oznacza 95. percentyl.

Planowanie według nakładu pracy

Długość trwania zadania wydłuża się bądź skraca w zależności od zasobów przydzielonych do zadania, ale ilość zasobów zasobów potrzebnych do jego wykonanie pozostaje zawsze taka sama.

Podzadanie

Podzadanie to zadanie, które jest częścią zadania sumarycznego. Dane podzadań, takie jak koszt i czas trwania sumują się w głównym zadaniu. Zadania sumaryczne i podzadania mogą zostać określone poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wcięcia w pasku formatowania lub opcjach wcięcia w menu.

Połączenie

Symulacja Monte Carlo sprawdza średnią i odchylenie standardowe czasu trwania projektu. Następnie program oblicza różnice pomiędzy odchyleniem standardowym a dwoma następującymi po sobie symulacjami. Jeżeli badanie połączenia jest włączone, symulacja zatrzyma się, jeżeli różnica jest mniejsza niż ustalona wartość pomiędzy ustaloną ilością symulacji. Te same działania stosowane są do średniej. Parametry połączenia ustalane są w zakładce obliczeń w oknie opcji. Jeżeli zebranych jest dość informacji, połączenie pozwala na zminimalizowanie ilości symulacji i zmniejszenia czasu potrzebnego na obliczenia.

Poprzednik

Zadanie które musi się rozpocząć lub zakończyć zanim następne rozpocznie się lub zakończy.

Praca

Praca to dla zadania całkowita ilość działań jaka jest potrzebna do jego ukończenia. Dla przydziałów, praca to ilość działań jaka jest przydzielona do zadania. Dla zasobów, praca to całkowita ilość działań, do których przypisany jest zasób dla wszystkich zadań. Pracy nie należy mylić z czasem trwania zadania.

Prawdopodobieństwo ryzyka

Obliczona szansa na to, że ryzyko się zmaterializuje. Prawdopodobieństwo ryzyka pokazane jest w macierzy ryzyka, rejestrze ryzyk i oknach, gdzie wyświetlane są informacje o ryzyku. W tym dokumencie prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka zazwyczaj odnosi się do wprowadzonego przydziału ryzyka.

Prawdopodobieństwo sukcesu

Szansa na to, że zadanie lub projekt będzie ukończone Prawdopodobieństwo sukcesu wynoszące 56% oznacza, że jest 56% szans na to, że zadanie będzie ukończone i 44% na to, że będzie anulowane. Zadania mogą być anulowane kiedy minie ich termin ostateczny, lub jeżeli pojawi się rodzaj wyniku taki jak np. anuluj zadanie, lub anuluj projekt. Projects can be canceled either when it reaches the project deadline or if a task risk with a Cancel Project outcome occurs. Prawdopodobieństwo sukcesu pokazane jest w widoku prawdopodobieństwa sukcesu i informacji o projekcie, ale można jest otworzyć także w dowolnym innym widoku, The Project success rate is shown in the Project Information view.

Prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka

Prawdopodobieństwo, że wybrane ryzyko przydzielone do zadania, zasobu lub jako alternatywa dla innego ryzyka, zmaterializuje się. W tym dokumencie prawdopodobieństwo zmaterializowania się ryzyka zazwyczaj odnosi się do wprowadzonego przydziału ryzyka. Prawdopodobieństwo ryzyka odnosi się do obliczonego prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka, którego wartość procentowa może być różna.

Prawdziwa data rozpoczęcia

Data rozpoczęcia obliczona na podstawie danych ze śledzenia. Może być wprowadzona w zakładce śledzenia w oknie informacji o zadaniu. Wynikowy wykres Gantta bierze pod uwagę prawdziwą datę rozpoczęcia, a także je pokazuje

Procent alokacji

Procent alokacji zasobu do wszystkich zadań w określonym czasie. Dostępny jest w widoku zasobów. W karcie zasobów można zmieniać pomiędzy poszczególnymi widokami za pomocą menu otwieranego prawym przyciskiem

Przewidywany czas trwania

Czas trwania zadania, który jest obliczany na podstawie aktualnych obliczeń harmonogramu i danych ze śledzenia.

Przychód

Suma netto ze sprzedaży lub dochodu (bez kosztów). Ponieważ koszty i przychody mogą mieć różne ryzyka i niepewności, RiskyProject analizuje je oddzielnie. Program uwzględnia także opcje stałego wzrostu przychodu i relatywnego wzrostu dochodu. Dla przychodu można przydzielić odpowiednie rozkłady statystyczne.

Przychód rzeczywisty

Przychód powstały w procesie wykonywania zadania lub projektu. RiskyProject oblicza przychód rzeczywisty na podstawie danych ze śledzenia. Dochód można także wprowadzić ręcznie w zakładce kosztów w opcjach.

Przydział (dla ryzyk)

Przydziały dla ryzyk mogą być globalne (dla całego projektu) lub lokalne (mające wpływ na jedną lub więcej czynności i zasobów).

Przydział (dla zasobów)

Zasoby są przydzielone do poszczególnych zadań. Każdy przydział jest zdefiniowany przez nazwę zasobu i ilość przydzielonych jednostek. Przydziały można zdefiniować w oknie informacji o zadaniu.

Przydział ryzyka

Ryzyko może być przydzielone do wszystkich zadań lub zasobów (globalne) lub do pojedynczych zadań lub zasobów (lokalne). Podczas przydzielania ryzyka trzeba zdefiniować szansę na zmaterializowanie, wynik i moment ryzyka. Jeżeli ryzyko nie zostanie nigdzie przydzielone, pozostanie w rejestrze ryzyk, ale nie będzie brane pod uwagę w harmonogramie projektu.

R

Rejestr ryzyk

Widok pokazujący wszystkie ryzyka w projekcie. Znajdują się tam dane wyjściowe dla ryzyka: czy jest otwarte czy zamknięte, czy jest ryzykiem czy kwestią krytyczną i właściwości, a także obliczone parametry: czy jest zagrożeniem czy szansą, prawdopodobieństwo przed i po złagodzeniu, wpływ i punktacja. Ryzyka z rejestru ryzyk powinny być przydzielone do zadań lub zasobów.

Rozkład logarytmiczny

Rozkład, w którym logarytm zmiennej jest rozłożony normalnie. Rozkład logarytmiczny używany jest zazwyczaj do modelowania danych, których współczynnik skośności jest pozytywny.

Rozkład normalny

Rozkład, który stosuje się do sytuacji, gdzie wartości są rozłożone symetrycznie wokół średniej. 68% wartości poniżej linii krzywej znajduje się odchyleniu standardowym średniej, a 95% znajduje się w dwóch odchyleniach standardowych.

Rozkład statystyczny

Układ wartości lub zmiennych pokazujący faktyczną lub teoretyczną częstotliwość występowania.

Ryzyko

Wydarzenie stochastyczne, które może być przydzielone do zadań lub zasobów i wpłynąć na harmonogram projektu. Ryzykom można przydzielać nazwy. Kiedy ryzyko jest przydzielone do zadania lub zasobu, trzeba zdefiniować szansę na zmaterializowanie, wynik i ramy czasowe zmaterializowania.

S

Skala czasu

Skala czasu pojawia się na górze wykresów Gantta, wykresów zasobu i częstotliwości, dystrybuantach i wykresach śledzenia. Skala czasu ma zawsze dwa rzędy. Informacje na skali czasu są zawsze automatycznie dopasowane do rozdzielczości danego wykresu.

Stały czas trwania zadania

Zadania, którego czas trwania jest stały. Wszelkie zmiany w przydziale zasobów nie wpłyną na czas trwania zadania. Stosuje się następująca formuła: Czas trwania x ilość zasobów = praca.

Szansa

Zdarzenie związane z ryzykiem, które ma pozytywny wpływ na projekt. To, czy ryzyko stanie się szansą, zależy od tego jak się zmaterializuje. Jeżeli wynik jest negatywny (np. stałe opóźnienie wyniesie -2 dni), ryzyko staje się szansą. W przeciwnym wypadku jest to zagrożenie.

Ś

Średnia

Jeden z parametrów statystycznych. Średnia jest obliczana jako suma zmiennych wartości w każdej symulacji podzielona przez ilość symulacji.

T

Termin ostateczny projektu

Obliczany jest za pomocą najwcześniejszego i najpóźniejszego terminu ostatecznego projektu i maksymalnego czasu trwania. Parametry te wprowadzane są w głównych ustawieniach projektu. Projekt jest anulowany wraz z nastąpieniem terminu ostatecznego. Termin ostateczny wpływa także na prawdopodobieństwo sukcesu projektu, ponieważ zadania, które nie zostały ukończone do czasu ostatecznego terminu projektu są anulowane.

Termin ostateczny zadania

Docelowy termin zakończenia zadania. Terminy ostateczne ustalane są w zakładce terminów ostateczny w oknie informacji o zadaniu. Do terminów ostatecznych można przydzielać różne zadania: mogą być ignorowane w procesie harmonogramowania, zadanie może być też anulowane, nawet bez wpływu na prawdopodobieństwo sukcesu projektu. Terminy ostateczne wyświetlone są w postaci czerwonej strzałki na wykresie Gantta. To oznaczenie może zostać wyłączone w zakładce kalendarza w opcjach projektu.

W

Wariancja

Wariancja jest miarą tego, jak bardzo rozproszone są wartości w rozkładzie, a więc wskaźnikiem ryzyka w rozkładzie. Obliczana jest jako średnia kwadratów odchyleń średniej. Wariancja nieproporcjonalnie ukazuje wartości leżące daleko od średniej. Wariancja jest kwadratem odchylenia standardowego. RiskyProject pokazuje jej zasięg jako część wyników symulacji Monte Carlo dla zadań i projektów.

Wartość bieżąca netto (NPV)

Wartość bieżąca netto to początkowa inwestycja odjęta od obecnej wartości przepływu pieniężnego przyszłych inwestycji. RiskyProject oblicza wartość bieżącą netto i pokazuje ją w widoku przepływu pieniężnego. Możliwa jest zmiana stopy dyskontowej dla obliczeń NPV.

Wartość maksymalna

Wartość maksymalna dla symulacji Monte Carlo. Może być ustalona dla czasu trwania, kosztu lub daty rozpoczęcia/ukończenia we wszystkich symulacjach. RiskyProject pokazuje maksymalne i minimalne wartości jako część wyników symulacji Monte Carlo dla zadań i projektów.

Wartość minimalna

Minimalna wartość symulacji Monte Carlo. Może być ustalona dla czasu trwania, kosztu lub daty rozpoczęcia/ukończenia we wszystkich symulacjach. RiskyProject pokazuje maksymalne i minimalne wartości jako część wyników symulacji Monte Carlo dla zadań i projektów.

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR)

Stopa zwrotu, która wyrównuje obecną wartość lub przyszły przychód do obecnej ceny rynkowej inwestycji (kosztu). RiskyProject oblicza wewnętrzną stopę zwrotu w widoku przepływu pieniężnego.

Widok

Część interfejsu, w której mogą zawierać się arkusze i wykresy. W RiskyProject znajduje się 12 widoków. Można zmieniać między nimi używając opcji widoku lub paska przepływu pracy. Kolejność widoków w pasku przepływu pracy jest zalecaną kolejnością w przepływie pracy nad zarządzaniem projektem.

Właściwości ryzyka

Atrybuty przypisane ryzykom. Przykłady taki danych to kiedy ryzyko zostało stworzone lub zmienione, rejestrator ryzyka, kontakt itd. Domyślny zestaw właściwości jest określony w oknie domyślnych właściwości ryzyka. Faktyczne wartości można wprowadzić w oknie informacji o ryzyku w rejestrze ryzyk.

Wpływ ryzyka

RiskyProject oblicza wpływ ryzyka na czas trwania, koszt lub jedno i drugie dla wszystkich parametrów projektu jako wynik analizy wrażliwości, normalizuje go i przedstawia w różnych widokach, takich jak rejestr ryzyk czy macierz ryzyka. Czerwony kolor przy ryzyku związanym z zagrożeniem oznacza że jest silna korelacja pomiędzy ryzykiem a czasem trwania lub kosztem projektu. Kolor żółty oznacza średnią korelację, a zielony nieznaczną bądź jej brak. Schemat kolorów dla szans jest odwrotny. Jeżeli dla ryzyka przydzielone są szanse i zagrożenia, kolor nie jest określony.

Współczynnik korelacji rang Spearmana

Nieparametryczna (bez rozkładu) statystyka rang wprowadzona przez Spearmana w 1904 jako miara siły powiązania dwóch zmiennych. W RiskyPoject używana jest do przewidywania które długości trwania zadania, ryzyka, daty rozpoczęcia zadania, kosztu itd. najbardziej wpływa na parametry projektu. Wyniki tych obliczeń przedstawione są na wykresie w widoku wrażliwości. Patrz też: Lehmann, E.L. i D'Abrera, H.J.M. Nonparametrics: Statistical Methods Based on Ranks, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, s.292, 300 i 323, 1998.

Wykres częstotliwości

Wykres przedstawiający częstotliwość.

Wykres dystrybuanty

Wykres dystrybuanty to wykres dystrybuanty do wartości zmiennej. Pozwala on zanalizować ryzyko związane ze zmienną. Wykresy dystrybuanty są interaktywne. Używając suwaka można ustalić jaka jest szansa na to, że projekt zostanie ukończony w ustalonym czasie lub budżecie. Dystrybuanty mogą być powiązane z wykresami częstotliwości używające tej samej zmiennej.

Wykres pracy dla zasobów

Całkowita liczba godzin w której zasób jest przydzielony do zadań w danym okresie. Praca przedstawiona jest w widoku zasobu. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy pozwala zmieniać pomiędzy różnymi wykresami dostępnymi w widoku zasobu.

Wykres ryzyka

Wykres, który pokazuje ryzyko zadania, wyrażone jako odchylenie standardowe o zasięgu P10, P90 itd. do kosztu lub czasu trwania zadania.

Wynik ryzyka

Wartość wpływu ryzyka pomnożona przez prawdopodobieństwo. Wynik można zobaczyć w rejestrze ryzyk lub w macierzy ryzyka. W rejestrze ryzyk ryzyka można sortować według punktacji.

Wyniki ryzyka niezwiązanego z harmonogramem

Wyniki ryzyka, które nie wpływa bezpośrednio na harmonogram, takie jak na przykład ryzyka związane z bezpieczeństwem lub jakością. Patrz też: Wynik ryzyka.

Wyniki ryzyka związanego z harmonogramem

Wyniki ryzyka które bezpośrednio wpływają na harmonogram, takie jak na przykład rozpoczęcie zadania od nowa, stałe opóóźnienie, stały wzrost kosztów itd. Wyniki ryzyka związanego z harmonogramem są przypisane na stałe, ale można je włączać lub wyłączać. Patrz też: Wynik ryzyka.

Z

Zadanie

Czynność lub praca, która ma datę rozpoczęcia i zakończenia, czas trwania i inne właściwości. Projekt składa się z zadań.

Zadanie kluczowe

Zadanie, które może mieć potencjalnie największy wpływ na czas trwania projektu. Kluczowe zadania pokazane są na czerwono w widoku kluczowych zadań. RiskyProject oblicza współczynnik korelacji rang Spearmana, który pokazuje jak czas trwania zadania wpływa na czas trwania projektu.

Zadanie sumaryczne

Zadanie, które obejmuje długość i koszt wszystkich zadań w grupie. Zadania sumaryczne i podzadania mogą zostać określone poprzez zmniejszenie lub zwiększenie wcięcia w pasku formatowania lub opcjach wcięcia w menu.

Zagrożenie

Wydarzenia związane z ryzykiem, które mają negatywny wpływ na projekt. To czy zagrożenie się zmaterializuje zależy od rodzaju wyniku. Jeżeli rezultat jest pozytywny (na przykład stałe opóźnienie wyniesie 2 dni), wtedy jest to zagrożenie. W przeciwnym wypadku jest to szansa.

Zakres

Różnica pomiędzy maksymalnymi a minimalnymi wartościami. RiskyProject pokazuje zakres jako część wyników symulacji Monte Carlo dla projektów i zadań.

Zakres P1/P99 (P5/P95, P10/P90)

Różnica pomiędzy percentylami P1 i P99 (P5 i P95; P10 i P90). RiskyProject pokazuje te różnice jako część wyników analizy Monte Carlo.

Zamknięte ryzyko lub kwestia krytyczna

Ryzyka lub kwestie krytyczne, które już wpłynęły na projekt lub zostały zanalizowane, odniesiono się do nich, złagodzono je i nie mają już wpływu na harmonogram. Informacje o otwartych i zamkniętych ryzykach dostępne są w oknie informacji o ryzyku w rejestrze ryzyk.

Zasoby

Osoby i materiały potrzebne do ukończenia zadania.

Zasoby materiałowe

Zapasy i inne dobra potrzebne do ukończenia zadania. Podczas kalkulacji RiskyProject traktuje pracę i zasoby materiałowe oddzielnie.

Ziarno (w symulacji Monte Carlo)

Liczba, która jest używana jako punkt wyjściowy w symulacji Monte Carlo. RiskyProject automatycznie generuje i zapisuje seed dla wszystkich niepewnych parametrów: czasu trwania, dat rozpoczęcia i zakończenia, pracy kosztu itd.

 

 

 

Wypełnij formularz i korzystaj z Risky Project już dziś

Serwis korzysta z plików cookies w zakresie opisanym w Polityce cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.